Missie, visie, kernwaarden en visie op persoonsgerichte zorg

Lees hier ons complete visiedocument   (link pdf)

Onze missie:

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg, behandeling en begeleiding voor kwetsbare ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Persoonsgerichte zorg omvat het hele leven van de cliënt, inclusief aandacht voor welzijn, geestelijke verzorging, eten en drinken, dienstverlening en wonen.
Onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en vakmanschap in voor het welbevinden van cliënten, waarbij kwaliteit van leven en eigen regie belangrijke uitgangspunten zijn. Persoonsgerichte zorg krijgt vorm in samenwerking met het netwerk: cliënten en hun naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers. Samen bepalen we hoe de zorg en dienstverlening eruitziet en wie welke bijdrage levert. Daarbij staan we open voor vernieuwing: samen willen we continu leren en verbeteren, in het besef dat de persoonsgerichte zorg altijd beter kan.

Onze visie:

Voor Vecht en IJssel is goede zorg persoonsgerichte zorg. Immers, ieder mens is uniek, heeft een eigen levensverhaal en eigen zorgvragen en –wensen. En wie zorg nodig heeft, wil zoveel als mogelijk zijn of haar eigen leven blijven leven en zelf keuzes kunnen maken. Dat verandert niet als je zorg nodig hebt.
Voor Vecht en IJssel is deze persoonlijke vraag het vertrekpunt voor onze dienstverlening. We kennen het persoonlijke verhaal van onze cliënten. We sluiten met onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk aan bij hun vraag en behoefte. Samen met de cliënt, hun naasten en andere zorgpartners maken we persoonlijke, realistische keuzes en haalbare afspraken. Zo realiseren we gezamenlijk de best mogelijke zorg- en dienstverlening.

Door de grote inzet van onze gedreven en vakkundige medewerkers en vrijwilligers maken we het verschil en geven we kleur aan de dag van onze cliënten. Onze mensen verstaan hun vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. Vecht en IJssel biedt haar medewerkers en vrijwilligers een omgeving, waarin zij met plezier kunnen werken en waar iedereen de ruimte krijgt om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
Zo leggen we samen de basis voor een op de toekomst gericht Vecht en IJssel, waarin we een proactieve rol spelen in de ouderenzorg in de regio. We zijn een organisatie die flexibel meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorgmarkt. Zo blijven we passende en vernieuwende (zorg)oplossingen bieden voor cliënten met steeds complexere en zwaardere zorgvragen.

Onze kernwaarden:

Onze visie en missie geven richting aan ons handelen. Onze kernwaarden geven aan hoe we dit dagelijks in de praktijk brengen. Onze visie en kernwaarden geven ons richting in alles wat we doen:
Vakmanschap
Vakmanschap met het hart. Daar zijn we trots op. We verstaan ons vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. We hebben vanzelfsprekend de noodzakelijke kennis van de zorg en behandeling die onze cliënten nodig hebben. Daarbij hebben we oor en oog voor de individuele wensen en vragen en keuzes van de cliënt, zodat onze zorg en ondersteuning aansluiten bij de wensen van de cliënt.
Dit is de basis van onze zorg en ondersteuning.
Verbindend
In verbinding met elkaar, met de cliënt, hun naasten, met de wijk en onze (zorg)partners, want samen komen we verder. Samen stellen en bereiken we doelen. En samen leveren we de beste kwaliteit in zorg en dienstverlening voor de cliënt. We vullen elkaar aan en werken op basis van vertrouwen.
Dit zit in ons dna.
Vernieuwend 
We zijn een lerende organisatie met veel mogelijkheden. We ontwikkelen ons iedere dag en zijn bereid steeds een volgende stap te nemen. We zijn ambitieus en hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen, zijn creatief met oplossingen, benutten goede ideeën en zijn altijd op zoek naar wat (nog) beter kan.
Dit typeert onze manier van werken.

De 3 pijlers van onze Visie op persoonsgerichte zorg

1. Het mens-zijn, met mogelijkheden en behoeften, staat centraal
Wij kennen de cliënt met zijn of haar levensgeschiedenis, normen en waarden. Wij zijn beleefd en respectvol. Ook blijven wij altijd in gesprek, zodat verwachtingen duidelijk zijn en we in overleg met de cliënt en zijn/haar netwerk bewust keuzes maken in wat we wel doen, maar ook niet doen. Dit vraagt van ons een andere manier van denken en flexibiliteit, vanzelfsprekend vanuit ons vakmanschap en onze beroepscode. De cliënt voelt zich hierdoor gerespecteerd en begrepen. De cliënt kan zijn of haar leven voortzetten zoals gewend, met het gevoel van thuis en voelt zich veilig om zijn of haar voorkeuren en wensen te uiten.

2. We benaderen mensen als individu, met een eigen achtergrond en leefstijl en richten onze aandacht op wat hij/zij belangrijk vindt
We kennen de achtergrond en (veranderende) levenssituatie van de cliënt en begrijpen zijn/haar vraag door te luisteren en door te vragen. Hierbij richten we ons op het dagelijks functioneren, op participeren en kwaliteit van leven. We bieden maatwerk en werken daarbij samen met de cliënt en zijn/haar netwerk. Ons uitgangspunt is `het–kan-wel’. We zijn te gast bij de cliënt en gedragen ons ook als zodanig. Dit geeft de cliënt een gevoel van waardering en eigenwaarde (‘Ik mag er zijn’). Het betekent eigen regie op het leven, gerespecteerd worden in eigenheid en zelf inhoud kunnen geven aan zingeving.    

3. Als (zorg)professional vervullen wij ook een rol als coach en ondersteunen
Wij zijn zichtbaar, communiceren duidelijk, zijn transparant en stemmen verwachtingen af, waarbij  wij ons als professional blijven gedragen en continuïteit in deskundigheid bieden. We signaleren, anticiperen, ondernemen actie, leren en reflecteren. En als het nodig is, leggen we contact met een andere (zorg)professional. Voor de cliënt en zijn/haar netwerk levert dit duidelijkheid op, een gevoel van veiligheid en vertrouwen en weten bij wie ze terecht kunnen.

Onze visie op veiligheid en Vrijheid en de Wet zorg en dwang (Wzd):

Bij de introductie van de Wet zorg en dwang (Wzd) heeft Vecht en IJssel en Visie op Vrijheid en Veiligheid (link pdf) opgesteld. 
Klik hier voor onze folder Wzd, informatie voor familie. (link pdf)
Klik hier voor onze folder Wzd, brochure voor vertegenwoordigers. (link pdf)

Bekijk ook het informatieve filmpje van overheid over de Wzd.  (link mp4)

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wzd

Iedere cliënt (en zijn/haar vertegenwoordiger) die te maken heeft met de Wzd, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd).
Voor cliënten van Vecht en IJssel is dit Anouk Hoogeveen van Zorgstem, één van de vier landelijke organisaties die dit vertrouwenswerk uitvoeren.
Ze is bereikbaar via:
a.hoogeveen@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
tel: 06 40 65 58 09

Kijk hier (link pdf) voor meer informatie over Anouk Hoogeveen en wat zij voor u kan betekenen.
De CVP Wzd is onafhankelijk, is niet in dienst van Vecht en IJssel en behandelt een vraag of klacht altijd vertrouwelijk.
De CVP Wzd biedt gratis ondersteuning.

Vecht en IJssel nieuws

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

Vecht en IJssel is verheugd dat ze in de persoon van mw. Sigrid van der Heide een nieuwe bestuurder heeft gevonden die de organisatie verder zal leiden naar de toekomst, volgens de koers van onze Strategische Verbeelding 2020—2024. Sigrid van der Heide start per 1 oktober 2021. Vanuit het huidige bestuur blijft interim bestuurder Daniëlle Santen tot begin december om te zorgen voor een goede overdracht naar Sigrid.

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Iris Bandhoe en mevrouw Piera Mereu zijn per 1 augustus 2021 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel.

Jaarverslag Vecht en IJssel 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar voor Vecht en IJssel, waarin veel gebeurd en gedaan is, ook vanwege corona. Dat leverde verdrietige situaties op, uitdagingen, maar ook mooie momenten. We zijn trots op wat we in 2020 samen hebben bereikt! U leest het allemaal terug in ons Jaarverslag 2020 en in het Bestuursverslag 2020. (lees verder)

Feestelijke start renovatie Zuylenstede

Na bijna 2 jaar van voorbereiden, overleggen en afstemmen is woensdag 2 juni feestelijk het startsein gegeven voor de renovatie van onze locatie Zuylenstede. Met de onthulling van een groot bouwdoek aan de gevel, gaf wethouder Maarten van Ooijen, samen met bestuurder Paul van Wingaarden van Vecht en IJssel en directeur Teus Oskam van Estea, het begin aan van de uitvoer van dit grote project. De wethouder gaf Vecht en IJssel en Estea een compliment voor de wijze waarop ze de renovatie de afgelopen twee jaar hebben voorbereid, in goede afstemming met alle cliënten, huurders en medewerkers.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...