Missie, visie, kernwaarden en visie op persoonsgerichte zorg

Onze missie:

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg, behandeling en begeleiding voor kwetsbare ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Persoonsgerichte zorg omvat het hele leven van de cliënt, inclusief aandacht voor welzijn, geestelijke verzorging, eten en drinken, dienstverlening en wonen.
Onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en vakmanschap in voor het welbevinden van cliënten, waarbij kwaliteit van leven en eigen regie belangrijke uitgangspunten zijn. Persoonsgerichte zorg krijgt vorm in samenwerking met het netwerk: cliënten en hun naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers. Samen bepalen we hoe de zorg en dienstverlening eruitziet en wie welke bijdrage levert. Daarbij staan we open voor vernieuwing: samen willen we continu leren en verbeteren, in het besef dat de persoonsgerichte zorg altijd beter kan.

Onze visie:

Voor Vecht en IJssel is goede zorg persoonsgerichte zorg. Immers, ieder mens is uniek, heeft een eigen levensverhaal en eigen zorgvragen en –wensen. En wie zorg nodig heeft, wil zoveel als mogelijk zijn of haar eigen leven blijven leven en zelf keuzes kunnen maken. Dat verandert niet als je zorg nodig hebt.
Voor Vecht en IJssel is deze persoonlijke vraag het vertrekpunt voor onze dienstverlening. We kennen het persoonlijke verhaal van onze cliënten. We sluiten met onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk aan bij hun vraag en behoefte. Samen met de cliënt, hun naasten en andere zorgpartners maken we persoonlijke, realistische keuzes en haalbare afspraken. Zo realiseren we gezamenlijk de best mogelijke zorg- en dienstverlening.

Door de grote inzet van onze gedreven en vakkundige medewerkers en vrijwilligers maken we het verschil en geven we kleur aan de dag van onze cliënten. Onze mensen verstaan hun vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. Vecht en IJssel biedt haar medewerkers en vrijwilligers een omgeving, waarin zij met plezier kunnen werken en waar iedereen de ruimte krijgt om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
Zo leggen we samen de basis voor een op de toekomst gericht Vecht en IJssel, waarin we een proactieve rol spelen in de ouderenzorg in de regio. We zijn een organisatie die flexibel meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorgmarkt. Zo blijven we passende en vernieuwende (zorg)oplossingen bieden voor cliënten met steeds complexere en zwaardere zorgvragen.

Onze kernwaarden

Onze visie en missie geven richting aan ons handelen. Onze kernwaarden geven aan hoe we dit dagelijks in de praktijk brengen. Onze visie en kernwaarden geven ons richting in alles wat we doen:

Vakmanschap
Vakmanschap met het hart. Daar zijn we trots op. We verstaan ons vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. We hebben vanzelfsprekend de noodzakelijke kennis van de zorg en behandeling die onze cliënten nodig hebben. Daarbij hebben we oor en oog voor de individuele wensen en vragen en keuzes van de cliënt, zodat onze zorg en ondersteuning aansluiten bij de wensen van de cliënt.
Dit is de basis van onze zorg en ondersteuning.

Verbindend
In verbinding met elkaar, met de cliënt, hun naasten, met de wijk en onze (zorg)partners, want samen komen we verder. Samen stellen en bereiken we doelen. En samen leveren we de beste kwaliteit in zorg en dienstverlening voor de cliënt. We vullen elkaar aan en werken op basis van vertrouwen ...
Dit zit in ons dna.

Vernieuwend:
We zijn een lerende organisatie met veel mogelijkheden. We ontwikkelen ons iedere dag en zijn bereid steeds een volgende stap te nemen. We zijn ambitieus en hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen, zijn creatief met oplossingen, benutten goede ideeën en zijn altijd op zoek naar wat (nog) beter kan...
Dit typeert onze manier van werken.

De 3 pijlers van onze Visie op persoonsgerichte zorg

1. Het mens-zijn, met mogelijkheden en behoeften, staat centraal
Wij kennen de cliënt met zijn of haar levensgeschiedenis, normen en waarden. Wij zijn beleefd en respectvol. Ook blijven wij altijd in gesprek, zodat verwachtingen duidelijk zijn en we in overleg met de cliënt en zijn/haar netwerk bewust keuzes maken in wat we wel doen, maar ook niet doen. Dit vraagt van ons een andere manier van denken en flexibiliteit, vanzelfsprekend vanuit ons vakmanschap en onze beroepscode. De cliënt voelt zich hierdoor gerespecteerd en begrepen. De cliënt kan zijn of haar leven voortzetten zoals gewend, met het gevoel van thuis en voelt zich veilig om zijn of haar voorkeuren en wensen te uiten.

2. We benaderen mensen als individu, met een eigen achtergrond en leefstijl en richten onze aandacht op wat hij/zij belangrijk vindt
We kennen de achtergrond en (veranderende) levenssituatie van de cliënt en begrijpen zijn/haar vraag door te luisteren en door te vragen. Hierbij richten we ons op het dagelijks functioneren, op participeren en kwaliteit van leven. We bieden maatwerk en werken daarbij samen met de cliënt en zijn/haar netwerk. Ons uitgangspunt is `het–kan-wel’. We zijn te gast bij de cliënt en gedragen ons ook als zodanig. Dit geeft de cliënt een gevoel van waardering en eigenwaarde (‘Ik mag er zijn’). Het betekent eigen regie op het leven, gerespecteerd worden in eigenheid en zelf inhoud kunnen geven aan zingeving.    

3. Als (zorg)professional vervullen wij ook een rol als coach en ondersteunen
Wij zijn zichtbaar, communiceren duidelijk, zijn transparant en stemmen verwachtingen af, waarbij  wij ons als professional blijven gedragen en continuïteit in deskundigheid bieden. We signaleren, anticiperen, ondernemen actie, leren en reflecteren. En als het nodig is, leggen we contact met een andere (zorg)professional. Voor de cliënt en zijn/haar netwerk levert dit duidelijkheid op, een gevoel van veiligheid en vertrouwen en weten bij wie ze terecht kunnen.

Vecht en IJssel nieuws

Nieuw lid RvT voor Vecht en IJssel

Nicole Michon-van Tuel is per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Zij volgt voor de portefeuille financiën en vastgoed als voorzitter van de auditcommissie Eric Kroon op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt. Nicole Michon is zelfstandig adviseur en interim manager als finance professional. Ze combineert ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsfinanciën, met toezichthoudende ervaring in de non-profit sector.

Lekker actief dankzij gift Roest Crollius Fonds

Wij hebben maar liefst € 1.000,- ontvangen van het Roest Crolliusfonds voor de aanschaf van materialen om te kunnen picknicken, muziek te maken en beweegactiviteiten te doen met cliënten van onze locatie Ewoud en kinderen van de Kloosterspeeltuin in IJsselstein.

Inspirerend werkbezoek CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg

In onze locatie Lieven de Key beleefden we 2 november een inspirerende ochtend, bij het werkbezoek van CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg. “Om zelf te ervaren was de effecten van beleid zijn in de dagelijkse praktijk”. CDA-gemeenteraadslid Jantine Zwinkels uit Utrecht sloot aan bij het bezoek. Slootweg was onder de indruk van de 3 medewerkers van Lieven de Key waar hij een gesprek mee had. “Wat een betrokkenheid”, merkte hij op.

Henk Woertman nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 juli 2018 is Henk Woertman benoemd tot voorzitter van de RvT van Vecht en IJssel. Zijn achtergrond ligt in de financiële dienstverlening en hij beschikt over veel kennis en ervaring in de gezondheidssector (ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie e.d.). Zijn profiel sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel.

Lintje voor 'onze' vrijwilligster Rijmie de Jong

Rijmie de Jong, ‘onze’ vrijwilligster van Ewoud is vandaag, 26 april 2018, verrast en geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Ze kreeg haar lintje vanochtend opgespeld door burgemeester Patrick van Domburg van IJsselstein. Rijmie krijgt haar onderscheiding voor al het vrijwilligerswerk wat zij doet.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...