Kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vecht en IJssel sluit aan bij het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf).
De richtlijnen zijn leidend voor de ontwikkelingen die Vecht en IJssel doormaakt, onder andere op het vlak van de zorgleefplan-systematiek, medicatieveiligheid, omgaan met onbegrepen gedrag en hygiëne- en infectiepreventie.
Het kwaliteitssysteem van Vecht en IJssel wordt bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen.

Bij onze kwaliteitsverbetering, sluiten we aan bij de volgende uitgangspunten van het kwaliteitskader:

  • De cliënt staat centraal, er is een persoonsgericht zorgleefplan
  • Medewerkers leren en verbeteren samen
  • We hebben vertrouwen in de professionals
  • Minder bureaucratie, meer aandacht voor veiligheid

Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018

Bij Vecht en IJssel staat  het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening hoog op de agenda. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (januari 2017) geeft nader richting aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteitsagenda bij Vecht en IJssel. Vecht en IJssel heeft hiervoor een kwaliteitsplan 2017/2018 opgesteld.

Lees hier: Samenvatting Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018 (pdf)

Kwaliteitsverslag 2019

Het Kwaliteitsverslag 2019 (link PDF) is een overzicht van onze acties en resultaten in 2019. 
Het verslag wordt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad besproken en tevens met onze collega's van het Lerend Netwerk.

Rapportage Wet zorg en dwang (Wzd) 1e helft 2020

De Wet BOPZ is per 1 januari 2020 komen te vervallen en is vervangen door de Wzd (Wet zorg en dwang).
De Wzd is van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie).
Het jaar 2020 geldt als overgangsjaar, waarin organisaties de tijd hebben om de wet goed te implementeren.

Binnen Vecht en IJssel zijn we in 2020 bezig geweest met de implementatie van deze wet.
De projectgroep WzD heeft over de eerste helft van 2020 een rapportage geschreven. (link pdf)
In deze rapportage kunt u lezen welke stappen zijn ondernomen en wat de huidige stand van zaken is.
Per 1 januari 2021 zullen alle dossiers zijn omgezet om te voldoen aan de Wzd.

Heeft u inhoudelijke vragen hebben over deze rapportage of over de wzd, kunt u deze mailen naar: wetzorgendwang@vechtenijssel.nl

Lerend Netwerk

Vecht en IJssel is aangesloten bij een ‘Lerend Netwerk’ van vijf Utrechtse instellingen voor ouderenzorg, samen met De Rijnhoven, De Vechtstreek, Maria Dommer en De Wulverhorst.

Door een actieve samenwerking willen de vijf gezamenlijk de kwaliteit van zorg verder optimaliseren, gekoppeld aan meer efficiëntie.
De samenwerking vindt plaats op het gebied van scholing, kwaliteit, personele inzet, casemanagement en bestuurlijke uitwisseling. Daar waar mogelijk worden scholings- en opleidingsactiviteiten gebundeld, waarbij ook onderlinge uitwisseling van stageplaatsen mogelijk is.

Daarnaast blijven we als organisatie continu inzetten op de werving van verzorgenden en verpleegkundigen.

Vecht en IJssel is deelnemer aan het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ), een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg gericht op het oplossen van huidige en toekomstige tekorten van zorgberoepen met een branch overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen.

Personeelssamenstelling

De samenstelling en opbouw van onze teams is gericht op het waarborgen van kwaliteit van zorg aan onze cliënten. Daarbij zijn onze vertrekpunten:

  • Een goed beeld van wat de cliënt nodig heeft
  • Vertrouwen in onze medewerkers en hun competenties
  • Onze ontwikkelingsmogelijkheden

Een overzicht van de Personeelssamenstelling (pdf) is onderdeel van het kwaliteitskader.

Vecht en IJssel nieuws

Onze koers voor de toekomst: Strategische Verbeelding 2020-2024

Wij hebben een interactieve weergave gemaakt van onze toekomstplannen, zodat ze voor iedereen, op elk gewenst moment, zichtbaar zijn. Onze ‘Strategische Verbeelding 2020-2024’ schetst onze koers voor de toekomst, aan de hand van 4 hoofdlijnen. Lees verder en stap aan boord!

Daniëlle Santen nieuwe bestuurder a.i. bij Vecht en IJssel

Daniëlle Santen is per 22 maart 2021 bestuurder a.i. bij Vecht en IJssel, voor in beginsel 6 tot 9 maanden. Zij volgt Daniëlle van Veen op, die per 1 mei 2021 een nieuwe functie aanvaard heeft als bestuurder bij de Hillegomse Organisatie voor Zorg aan Ouderen (HOZO).

Vertrek bestuurder Daniëlle van Veen

Na 7,5 jaar werkzaam geweest te zijn bij Vecht en IJssel heeft bestuurder Daniëlle van Veen besloten haar loopbaan voort te zetten als bestuurder bij de Hillegomse Organisatie voor Zorg aan Ouderen (HOZO). Zij gaat per 1 mei 2021 een nieuwe uitdaging aan als bestuurder in deze kleinschalige VVT organisatie. Belangrijke overweging hierbij is voor haar ook dat zij graag een maatschappelijke bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van de ouderenzorg in haar eigen regio.

Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

Vecht en IJssel heeft vandaag, 28 juli, met zorgvastgoedorganisatie Estea Capital B.V. uit Ede een overeenkomst getekend voor de verkoop, renovatie en gedeeltelijke terughuur van woonzorglocatie Zuylenstede door Estea aan Vecht en IJssel. Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel zorgdragen voor de renovatie. Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de huurappartementen die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen.

Vecht en IJssel zet tweehoofdig bestuursmodel voort

Onze Raad van Toezicht heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, besloten om het huidige tweehoofdige bestuursmodel te continueren tot in ieder geval 1 januari 2022. Het bestuur van Vecht en IJssel bestaat uit Daniëlle van Veen, sinds 2016 bestuurder bij Vecht en IJssel en Paul van Wingaarden, die in 2017 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...