Kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vecht en IJssel sluit aan bij het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf).
De richtlijnen zijn leidend voor de ontwikkelingen die Vecht en IJssel doormaakt, onder andere op het vlak van de zorgleefplan-systematiek, medicatieveiligheid, omgaan met onbegrepen gedrag en hygiëne- en infectiepreventie.
Het kwaliteitssysteem van Vecht en IJssel wordt bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen.

Bij onze kwaliteitsverbetering, sluiten we aan bij de volgende uitgangspunten van het kwaliteitskader:

  • De cliënt staat centraal, er is een persoonsgericht zorgleefplan
  • Medewerkers leren en verbeteren samen
  • We hebben vertrouwen in de professionals
  • Minder bureaucratie, meer aandacht voor veiligheid

Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018

Bij Vecht en IJssel staat  het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening hoog op de agenda. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (januari 2017) geeft nader richting aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteitsagenda bij Vecht en IJssel. Vecht en IJssel heeft hiervoor een kwaliteitsplan 2017/2018 opgesteld.

Lees hier: Samenvatting Kwaliteitsplan Vecht en IJssel 2017/2018 (pdf)

Kwaliteitsverslag 2019

Het Kwaliteitsverslag 2019 (link PDF) is een overzicht van onze acties en resultaten in 2019. 
Het verslag wordt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad besproken en tevens met onze collega's van het Lerend Netwerk.

Rapportage Wet zorg en dwang (Wzd) 1e helft 2020

De Wet BOPZ is per 1 januari 2020 komen te vervallen en is vervangen door de Wzd (Wet zorg en dwang).
De Wzd is van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie).
Het jaar 2020 geldt als overgangsjaar, waarin organisaties de tijd hebben om de wet goed te implementeren.

Binnen Vecht en IJssel zijn we in 2020 bezig geweest met de implementatie van deze wet.
De projectgroep WzD heeft over de eerste helft van 2020 een rapportage geschreven. (link pdf)
In deze rapportage kunt u lezen welke stappen zijn ondernomen en wat de huidige stand van zaken is.
Per 1 januari 2021 zullen alle dossiers zijn omgezet om te voldoen aan de Wzd.

Heeft u inhoudelijke vragen hebben over deze rapportage of over de wzd, kunt u deze mailen naar: wetzorgendwang@vechtenijssel.nl

Lerend Netwerk

Vecht en IJssel is aangesloten bij een ‘Lerend Netwerk’ van vijf Utrechtse instellingen voor ouderenzorg, samen met De Rijnhoven, De Vechtstreek, Maria Dommer en De Wulverhorst.

Door een actieve samenwerking willen de vijf gezamenlijk de kwaliteit van zorg verder optimaliseren, gekoppeld aan meer efficiëntie.
De samenwerking vindt plaats op het gebied van scholing, kwaliteit, personele inzet, casemanagement en bestuurlijke uitwisseling. Daar waar mogelijk worden scholings- en opleidingsactiviteiten gebundeld, waarbij ook onderlinge uitwisseling van stageplaatsen mogelijk is.

Daarnaast blijven we als organisatie continu inzetten op de werving van verzorgenden en verpleegkundigen.

Vecht en IJssel is deelnemer aan het convenant Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs (SamUZ), een initiatief van het UMC Utrecht in samenwerking met Utrechtzorg gericht op het oplossen van huidige en toekomstige tekorten van zorgberoepen met een branch overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen.

Personeelssamenstelling

De samenstelling en opbouw van onze teams is gericht op het waarborgen van kwaliteit van zorg aan onze cliënten. Daarbij zijn onze vertrekpunten:

  • Een goed beeld van wat de cliënt nodig heeft
  • Vertrouwen in onze medewerkers en hun competenties
  • Onze ontwikkelingsmogelijkheden

Een overzicht van de Personeelssamenstelling (pdf) is onderdeel van het kwaliteitskader.

Vecht en IJssel nieuws

Overeenkomst voor verkoop en renovatie locatie Zuylenstede getekend

Vecht en IJssel heeft vandaag, 28 juli, met zorgvastgoedorganisatie Estea Capital B.V. uit Ede een overeenkomst getekend voor de verkoop, renovatie en gedeeltelijke terughuur van woonzorglocatie Zuylenstede door Estea aan Vecht en IJssel. Estea wordt voor aanvang van de renovatie eigenaar van Zuylenstede en zal in nauwe samenwerking met Vecht en IJssel zorgdragen voor de renovatie. Na de renovatie wordt Estea verhuurder van de huurappartementen die bij het complex horen. Vecht en IJssel huurt ruim 150 zorgappartementen terug van Estea, evenals algemene ruimtes zoals het restaurant, activiteitenruimtes en kantoren. De renovatie start begin 2021 en zal naar verwachting 2 jaar in beslag nemen.

Vecht en IJssel zet tweehoofdig bestuursmodel voort

Onze Raad van Toezicht heeft, in overleg met de Raad van Bestuur, besloten om het huidige tweehoofdige bestuursmodel te continueren tot in ieder geval 1 januari 2022. Het bestuur van Vecht en IJssel bestaat uit Daniëlle van Veen, sinds 2016 bestuurder bij Vecht en IJssel en Paul van Wingaarden, die in 2017 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Alle locaties weer open voor bezoek

Voor alle locaties van Vecht en IJssel geldt dat er geen corona heerst en er weer bezoek mogelijk is (Zuylenstede vanaf 6 juli), zolang er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Elke bezoeker dient zich vooraf bij de balie of receptie te melden (Lieven de Key: aanbellen en melden bij de zorg). Elk bezoek wordt geregistreerd en elke bezoeker vult een verklaring Eigen Gezondheid in.

Corona in Zuylenstede

Er is een uitbraak van het coronavirus in Zuylenstede, zowel bij bewoners van de huurappartementen in de aanleunflat, als bij cliënten in het verpleeghuis. De uitbraak past in het landelijke beeld dat in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen momenteel een piek in het aantal besmettingen te zien is. Helaas zijn in Zuylenstede inmiddels huurders en cliënten aan het virus overleden. Wij leven mee met de nabestaanden en hun dierbaren.

Brand in locatie Transwijk

De locatie Transwijk is vrijdagavond 20 maart opgeschrikt door een brand op de 5e verdieping. Niemand raakte gewond.

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...